سازمان ملل برای مقابله با تروریسم و خشونت دینی یکپارچه شد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن بر لزوم مبارزه با تروریسم و هرگونه خشونت مبتنی بر دین یا عقیده تاکید شده است.